Esmarks
„We Love“ – Rapport 2022

Fremskridt og resultater

I vores we We love people rapport 2022 følger vi op på de bæredygtige tiltag vi satte i værk i 2021, og viser, hvordan vi er gået ind i anden fase i vores strategi, ”vi samarbejder med vores omgivelser”.

Vores indsats fra fase 1 i strategien, ”Vi starter med os selv” fortsætter, og vi får bl.a. stadig flere og bedre konkrete data på vores miljøpåvirkning. Det vil hjælpe os til at prioritere vores indsatser for de kommende år.

Vores bæredygtigheds­ambassadør­korps har i 2022 gjort en stor indsats for at holde fokus på opgaven. Gruppen mødtes seks gange i løbet af året og har fulgt op på eksisterende og diskuteret nye tiltag, der skulle implementeres i organisationen.

Bæredygtigheds­ambassadør­erne har desuden året igennem sikret, at der har været løbende dialoger på de enkelte kontorer om vigtigheden af Esmarks indsats for bæredygtig udvikling.

I 2022 åbnede Esmark nye kontorer på både Fanø, Rømø og i Hvide Sande, og her er vi i gang med at opbygge en organisation, så disse kontorer også bliver repræsenteret i bæredygtigheds­ambassadør­korpset.

På de følgende sider fortæller vi, hvordan vi har arbejdet og de resultater, vi har opnået, inden for hvert af de fem verdensmål, som har været i fokus i 2022, og hvor vi mener Esmark har bedst mulighed for at påvirke udviklingen positivt.

Verdensmål nummer 7:

Bæredygtig Energi

Esmarks eget energiforbrug stammer hovedsageligt fra opvarmning og elektricitet i vores lokale servicekontorer samt kørsel i forbindelse med rengøring og løsning af andre serviceopgaver for husejere og gæster.

Målsætning

 • At Esmarks forbrug af energi kommer fra vedvarende energikilder
 • At reducere Esmarks miljøpåvirkning som virksomhed
 • Udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler i vores område

*Beregnet ved brug af Klimakompassets metode

Handlinger og resultater

De samlede CO2-udledninger forbundet med Esmarks aktiviteter steg i 2022 med 6,4%, ift. 2021. Dog voksede vores virksomheds aktivitetsniveau også, så antallet af huse vi har til udlejning steg med 10,6% ift. 2021. Vi er således lykkedes med at vokse uden at øge vores CO2-udledninger tilsvarende.

Væksten i vores samlede CO2-udledninger stammer fra et højere forbrug af el, varme og vand pga. etablering af tre nye kontorer på hhv. Fanø, Rømø og i Hvide Sande, og fra øget kørsel i forbindelse med service og rengøring, fordi vi har fået flere huse til udlejning og har øget antallet af uger, husene er udlejet.

Varme, vand og el på rette kurs
Vores CO2-udledning fra elektricitet, varme og vand pr. Esmarkkontor faldt fra 2,01 tons i 2021 til 0,72 tons i 2022. Vi arbejder med energiledelse på vores kontorer, og gennemfører løbende energibesparende tiltag, men det betragtelige fald i udledninger pr. kontor skyldes hovedsageligt, at vores strømforbrug i 2022 for første gang er 100 procent grønt, så vi ikke længere har CO2-udledninger fra vores strømforbrug, og at vi i samme år udelukkende indkøbte certificeret biogas. Derfor påvirker et ellers stigende forbrug af el pga. opladning af elbiler og elcykler heller ikke CO2-udledningerne.

I november 2022 åbnede vi vores nye hovedkontor i Hvide Sande. De nye bygninger er energioptimeret gennem teknologi, design og indretning. Der er f.eks. installeret solceller på taget. Vi forventer, at de nye bygningers energiforbrug vil slå igennem i forbrugstallene for 2023. Samme fokus på energioptimering er en del af vores arbejde med at bygge vores nye kontor på Fanø og Rømø.

Esmarks CO2-udledning pr. hus med udlejning:

Kørsel fylder mest

Langt hovedparten af vores udledninger af CO2 stammer fra brug af diesel og benzin til Esmarks ejede biler og vores rengøringspersonales kørte kilometer i egen bil. Disse udledninger er knyttet til antallet af huse vi udlejer.

Fra 2021 til 2022 faldt udledningerne pr hus marginalt fra 83,73 kg/hus til 83,5 kg/hus. Dette til trods for, at vi øgede vores antal af huse til udlej- ning med 10,6% og derved også øgede mængden af service- og rengøringsopgaver, hvilket afspejles i udledningen af CO2 i forhold til kørte kilometer. For Esmarks ejede biler, der kører på fossilt brændstof, faldt udledningerne en smule, som i nogen grad kan tilskrives indfasningen af elbiler i vores ejede vognpark. En anden del af forklaringen kan være vores indsats for at reducere antal kørte kilometer, bl.a. gennem principper for kørsel, som fremgår af vores driftsmanual. Principperne blev indført i 2022. Vi kan se, at reduktion af unødig kørsel herudover kræver, at vi i vores interne processer bliver bedre til at dele information, som kan give nye arbejdsprocesser. Det er et omfangsrigt arbejde, som vi har igangsat i efteråret 2022.

Rengøring af feriehusene varetages især i højsæsonen primært af timelønnede, som benytter egen bil til arbejdet og får kørselsgodtgørelse for kilometer kørt for Esmark. For denne gruppe steg CO2-udledningen i 2022 mere end vi kan forklare med blot det ekstra antal af huse, der skal gøres rene. Forklaringen skyldes også, at vi i Esmark har truffet et valg om, at vi i højere grad selv ønsker at stå for rengøringen i husene, velvidende at vi for denne gruppe ikke har samme adgang til at sikre skift til elbiler eller stille krav til kørsel. Med vores valg om selv at udføre rengøringsopgaverne, har vi i 2022 øget vores egen andel af rengøringer fra 75% til 79% af alle rengøringer, der udføres i et Esmark hus. Samtidig har vi i Esmark fra 2021 til 2022 haft en stigning på 54% i antallet af rengøringer, som vores eget rengøringspersonale udfører, og dermed naturligvis også har øget vores kørsel blandt rengøringspersonalet.

Samtidig med denne stigning i antallet af rengøringer er kilometer antallet, som vi udbetaler godtgørelse for til vores rengøringspersonale, steget med 43%. Det indikerer, vi er blevet en smule mere effektive i forhold til forbrug af kilometer. En anden forklaring er, at vi også har optimeret måden vi planlægger og afregner kørselsgodtgørelse på.

Vi er overordnet set tilfredse med udviklingen i vores forbrug og CO2-udledninger indtil nu. Samtidig er vi bevidste om, at vi nok har høstet de lavest hængende frugter, og at nye energiformer og teknologier ikke er de eneste faktorer i at nedbringe udledningerne af CO2.

Så selvom vi forventer, at den generelle overgang til elbiler vil hjælpe vores CO2-aftryk på vej, så interesserer vi os desuden for menneskelig adfærd. Vi vil i de kommende år fortsætte med at forbedre vores effektivitet i organisationen og overveje, hvordan vi kan motivere til f.eks. færre kørte kilometer gennem nudging eller nye incitamenter.

Verdensmål nummer 12:

Ansvarligt forbrug og produktion

Målsætning

 • At reducere Esmarks energiforbrug i egne bygninger
 • At reducere Esmarks CO2 udledning
 • At reducere Esmarks miljøpåvirkning
 • At reducere energiforbruget i sommerhusene
 • At reducere CO2 udledningen i sommerhusene F.eks. korrekt brug af brændeovn og pejs

Handlinger og resultater

Vi begyndte i 2022 at samle data på vores energiforbrug på de enkelte kontorer, og vi kan derfor fra 2023 løbende følge op og sætte ind, hvor vi kan se, der er mulighed for reduktion af forbruget. Data og beregning af CO2-udledninger fra andre dele af vores miljøpåvirkning er ligeledes sat i værk, herunder spiller flere elementer ind, f.eks. har affaldssortering (knyttet til ”Livet på land”) stor indflydelse på vores CO2-udledninger.

Arbejdet med at reducere vores miljøpåvirkning fortsatte i 2022, bl.a. gennem:

 • Indkøb af IT-udstyr i videst mulige omfang fra Refurb, som forhandler brugt IT-udstyr. I 2022 købte vi 26 computere fra Refurb.
 • Kludene vaskes og tørres på egne vaskerier med vores leverandør af rengørings- og hygiejneprodukter, Diverseys, svanemærkede vaskemiddel.
 • Skift til bionedbrydelige CE-certificerede handsker fra Prosenso, som producerer og sælger engangshandsker, til brug i rengøringen.
  Vi indkøbte i 2022 189.000 handsker.
 • Aftale med webhostingvirksomheden TeamBlue om at vores websites er certificeret CO2-neutrale.
 • Påbegyndt løbende udskiftning af legetøj i vores kontorers ”skattekister”, hvor børn, der besøger os, kan vælge et stykke legetøj. I 2022 kom der svanemærket legetøj i bio-plast leveret af legetøjsproducenten Dantoy i kisterne. Flere produkter vil blive udskiftet i 2023.

Vi arbejder på at skære ned på mængden af tryksager, vi producerer, ved at overgå til mere digital kommunikation. Således lancerede vi i 2022 en app, hvor vores husejere kan logge ind og finde alle oplysninger om deres hus, ligesom vi har lanceret gæstelogin, så al relevant information om et lejet hus kan findes via vores hjemmeside. Det er f.eks. brugsvejledninger, vejledning i affaldssortering, inspiration til bæredygtige oplevelser i nærområdet etc. Siden 2021 har vi fx. reduceret vores produktion af vores infoguide til vores gæster med mere end 8% og det til trods for, at vi har oplevet stor fremgang i antallet af gæster. Før vi begynder at udfase vores tryksager vil vi dog gerne sikre os, at både gæster og husejere får mulighed for at vænne sig til at navigere i vores digitale univers.

En af vores indsatser for 2022 var at overgå til dansk producerede dyner og puder. Vi har testet forskellige produkter, der alle har været certificeret med OEKO-TEX, men har desværre måtte konstatere, at kvaliteten ikke har været tilstrækkelig høj til, at produktet har kunnet holde til gentagen vask. Alle nuværende produkter er fortsat OEKO-TEX certificerede samt GOTS og GRS certificerede.

Vores arbejde med forskellige leverandører i 2022 gjorde os opmærksomme på, at Esmark har en størrelse, som gør os i stand til at påvirke vores leverandører gennem krav og samarbejde. Derfor vil vi i 2023 sætte ekstra fokus på vores indkøbspolitik.

I marts måned 2022 afholdte vi et husejerarrangement i områderne Houstrup og Henne med ca. 130 deltagere. Formålet med arrangementet var at give inspiration til husejerne om, hvordan de kan tænke bæredygtighed ind i deres sommerhus. Ved arrangementet var der således en række udstillere, der på dagen gav gode input og tilbud på blandt andet varmekilder, energioptimering, ladestandere og elbiler.

Feedbacken på arrangementet har givet anledning til, at Esmark også i fremtiden vil facilitere sådanne arrangementer for vores husejere i de andre områder, vi er til stede i.

Overfor vores gæster har vi ønsket at gøre deres forbrug af energi under deres ophold mere transparent. Vi har igangsat arbejdet med at finde løsninger på, hvordan vi kan synliggøre gæstens forventede energiforbrug på hjemmesiden, inden de booker huset. Denne løsning er stadig under udvikling.

Vores værksteder er lokal deleøkonomi

Ved hvert af Esmarks kontorer findes et ejerværksted med trailerservice, hvor diverse powertools og maskiner stilles gratis til rådighed for husejerne.

Udover at vi er ved at være i mål med at udskifte alt værktøj fra benzin til el-drevet, så åbnede vi i løbet af 2022 værkstederne – inklusive vores vaskeri-faciliteter for lokalsamfundet på tre af vores lokationer: Rømø, Fanø og Hvide Sande.

Dermed lægger vi op til en rigtig god udnyttelse af de ressourcer, der er til stede i ejerværkstederne og vi reducerer behovet for, at andre i området skal købe værktøj, industrivaskemaskiner eller lignende, som de kun vil bruge få gange om året. For os giver det mening, og vi går gerne forrest i denne måde at tænke deleøkonomi på.

Dette skridt ind i en endnu bredere deleøkonomi har ikke ført til øget svind. Der er små udfordringer med, at noget af vores udstyr bliver lidt længe hos nogle brugere, og vi er ved at teste måder med simpel kommunikation, der kan afhjælpe dette.

Verdensmål nummer 13:

Livet i havet

Målsætning

 • At reducere mængden af plast i havene

Handlinger og resultater

Indsatsen for at reducere mængden af plastik i havene sker gennem tilbud til vores gæster.

Også i 2022 gav vi gennem et sponsorat af den lokale virksomhed OM:HU vores gæster mulighed for at deltage i strandrensningsture i områdets flotte natur. Naturoplevelserne giver gæsterne mulighed for at få større indsigt i, hvilken indflydelse plastaffald i naturen har for livet i havene og samtidig bidrager gæsterne med at indsamle affald til genanvendelse.

I 2022 havde OM:HU 2.130 deltagere på deres strandrensningsture, der sammenlagt indsamlede ca. 7 tons plastikaffald på strandene fra Søndervig til Henne. Det er omkring 400 flere gæster end i 2021.

Efter et længere testforløb i 2022 vil vi i løbet af 2023 være klar til at placere ’strandrensningspose’ i genbrugsplast i alle huse, som gæsterne opfordres til at tage med, når de besøger strandene i området, så de kan indsamle plast og andet affald. På poserne vil der være en QR-kode, som når scannet giver information om, hvor man kan aflevere det indsamlede affald.

Esmark var i 2022 for 3. gang hovedsponsor for vandsport festivalen Waterz i Hvide Sande. Vi synes det er vigtigt, at glæden ved vandet kan opleves på mange måder, og her ser vi Waterz som en fejring af netop det vores område kan – give mennesket en mulighed for at nyde naturens glæder med respekt.

Verdensmål nummer 15:

Livet på land

Målsætning

 • At øge affaldssorteringen på Esmark kontorerne
 • At øge affaldssorteringen i sommerhusene
 • Øge mængden af indsamlet skrald på strande og i naturen
 • Vi vil igangsætte initiativer som mobiliserer både husejere og gæster i beskyttelse og fremme af biodiversitet

Handlinger og resultater

Affald er et af de områder, hvor vi i løbet af 2022 fik langt flere og bedre data. Det er et vigtigt værktøj til at skabe indsigt i vores egen miljøpåvirkning, og disse data kommer til at danne udgangspunkt for løbende opfølgning og nye tiltag i 2023.

Ved at fokusere på sortering af affald på vores kontorer sikrede vi os en genanvendelsesprocent på 75,9% af det affald, vi genererede i 2022. Dette tal vil være vores udgangspunkt, når vi skal følge resultaterne af vores indsats i de næste år. Totalt undgik vi i 2022 udledning af mere end 22,7 tons udledt CO2 gennem genanvendelse af affald.

Esmark tog i 2022 også nye doseringsmekanismer for rengøringsmidler i brug, hvorved vi har reduceret vores forbrug med mere end 66.000 plastikflasker, som vi ellers skulle have brugt. Det betyder, at vi i 2022 og hvert år fremadrettet undgår at sende 2,798 tons plastik til affaldshåndtering og udleder mindst 8,9 tons CO2 mindre, sammenlignet med tidligere, hvor vores rengøringsmidler kom i plastdunke. Med et potentielt stigende aktivitetsniveau vil disse tal stige, og det er derfor et vigtigt fokuspunkt i vores arbejde.

Vi begyndte i 2022 at formidle information til vores husejere om løsninger i forhold til affaldssortering og biodiversitet fra den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture. Her producerer man affaldsskjulere, insekthoteller, plantekasser mm. af dansk Douglasgran savet op af et lille savværk i Ulfborg. Fremover vil vi i endnu højere grad formidle information til vores husejere om produkter og løsninger, der kan støtte op om bæredygtighedstiltag i huse og lokalområder.

Den næste store bæredygtighedsdagsorden – for verden og for Esmark – er biodiversitet. Vi har i 2022 taget de første skridt ind på denne arena ved at forberede lanceringen af poser med vildtfrøsblanding, som vi begynder at dele ud til vores husejere i 2023. Derudover er vi begyndt at planlægge, hvordan vi kan sikre, at vi udnytter pladsen omkring vores kontorer, så vi øger biodiversiteten i området.

Verdensmål nummer 17:

Partnerskaber for handling

Målsætning

 • At Esmark indgår i kommunale og private partnerskaber, hvor vores viden kan gøre en forskel
 • At understøtte den grønne dagsorden ved at sætte fokus på bæredygtighed
 • Dialog og vidensdeling med kommunen

Handlinger og resultater

Esmark deltog i 2022 meget aktivt i et projekt under Feriehusudlejernes Brancheforening, der har til formål, at udvikle en metode til energiklassificering og mærkning af feriehuse. Projektet vil munde ud i udviklingen af en app, som husejerne kan bruge til at vurdere, hvor ‘grønt’ deres sommerhus er. Den data der indrapporteres i appen, tilgår Feriehusudlejernes Brancheforening, der står for vurderingen af, om et feriehus kan opnå mærket Grønt Ferie- hus. Når Feriehusudlejernes Brancheforening har vurderet dette, kan udlejningsbureauerne efterfølgende bruge certifikatet til at synliggøre husets grønne profil på bureauet hjemmeside.
Appen forventes fuldt udviklet og implementeret i løbet af 2023.

Vi fortsatte i 2022 den gode dialog og delte vores viden med kommunerne, vi befinder os i, særligt i forbindelse med de nye affaldsordninger, som kommunerne skal udrulle over de kommende år. Vi bidrager særligt med vores viden om, hvordan gæsterne bedst muligt kan hjælpes til at sortere deres affald korrekt. Denne vidensdeling vil fortsætte i 2023.

Vi begyndte i 2022 at overveje fokus i vores sponsorpolitik, og har i 2022 givet 30 procent af vores sponsor- og donationspulje til projekter, der efter vores vurdering havde særligt fokus på den bæredygtige dagsorden. Fremadrettet ønsker vi at finde metoder til at sikre, at de midler vi uddeler i lokalsamfundet, så vidt muligt går til aktiviteter, der har forbindelse til et eller flere af de verdensmål, vi prioriterer i vores arbejde.Om os

Esmark Feriehusudlejning er Danmarks fjerde største sommerhusudlejer med mere end 4400 sommerhuse langs den jyske vestkyst fra RømøFanø og Blåvand i syd, til Søndervig og Thorsminde i nord.

I flere år har Esmark levet og arbejdet ud fra mottoet ”We love people”. Fremover vil vi også sige ”We love nature”. Vi sætter nu både mennesker og miljøet i fokus, i måden vi driver og udvikler Esmark på. For os er det, det eneste rigtige at gøre, hvis vores natur med badestrande, klitlandskaber, fjorde og skove også skal kunne nydes af de næste generationer.

Bæredygtighedsambassadør korps

Picture of Chalotte Agerbo Knudsen

Chalotte Agerbo Knudsen

Jeg er født og opvokset i Hvide Sande. Jeg har den jyske vestkyst meget kær og nyder til dagligt synet af de smukke klitter og lyden fra Vesterhavet. Fritiden bruger jeg sammen med min familie og venner. Jeg finder energi ved at være i naturen. Jeg holder meget af at lave gammeldags mad, hjemmebag og kreative sysler. Udover kommunikation, branding og markedsføring interesserer jeg mig for bæredygtighed, den digitale udvikling samt kulturforståelse. Jeg er en positiv og udadvendt person – elsker humor og et godt grin.

Picture of Jens Højland

Jens Højland

Jeg er uddannet glarmester, men har siden 2003 arbejdet som servicetekniker i sommerhusbranchen, med en enkelt afbrydelse i en stilling som ejendomsmester i en større boligforening i Esbjerg i to år. Men jeg måtte erkende, at jeg ikke kunne undvære sommerhusbranchen og da Esmark søgte en servicetekniker i Vejers og Blåvand, var jeg ikke i tvivl om at det var det helt rigtige for mig. Esmark har været min arbejdsplads siden marts 2019, hvor jeg servicerer vores husejere og gæster med hjælp til bl.a. tv, internet, pool-/spateknik og skal der skiftes en pære eller renses et afløb, er jeg også klar til at hjælpe. Privat bor jeg i Hjerting sammen med min kone og vi har 3 børn og et dejligt barnebarn. Min fritid bruger jeg på en masse Karate og vandreture i den flotte natur her på vestkysten.

Picture of René Svarre Jespersgaard

René Svarre Jespersgaard

Jeg er opvokset i det vestjyske, og bor i dag i Varde med min kæreste. Fritiden går med hus, kolonihave, veteranbil, rejser derudover bruger vi tid med familie og venner. Jeg har arbejdet i rejse- og servicebranchen siden 1997. Jeg har været ansat ved Esmark siden 01.03.2021.

Picture of Mogens Schack Andersen

Mogens Schack Andersen

Jeg blev ansat som servicetekniker hos Esmark 1. maj 2019. Jeg er udlært tømrer, men har arbejdet over 20 år inden for rejsebranchen og boet nogle år i Italien. De sidste 5 år op til min ansættelse hos Esmark arbejdede jeg som chauffør hos HTH Køkkener. Privat bor jeg i Lydum ved Nr. Nebel med min samlever og vores teenagedatter. Fritiden bruges gerne på rejser, jagt og andre naturoplevelser. Jeg holder også meget af hyggeligt samvær med gode venner.

Picture of Christin Ortelt Kirschneck

Christin Ortelt Kirschneck

Jeg er født og opvokset i Tyskland, og flyttede til Danmark i 2004. Efter jeg har læst i Odense, flyttede jeg i 2008 til vestkysten, hvor jeg nu bor sammen med min mand og vores datter. I min fritid har jeg altid trænet hund og nyder de lange gåture i vores smukke natur eller læser bøger. Jeg er uddannet indenfor økonomi og salg, hvilket jeg siden september 2020 kombinerer med det tyske sprog hos Esmark.

Picture of Camille A. Estel Eriksen

Camille A. Estel Eriksen

Jeg er født og opvokset i Tyskland, i den smukke by Dresden. Kærligheden trak mig til Danmark og jeg flyttede hertil i 1998. I mange år har jeg arbejdet som pædagog i en børnehave. I foråret 2023 startede jeg hos Esmark, hvor jeg er så heldig at være del af et fantastisk team af medarbejdere. Jeg nyder at kunne tale mit modersmål på arbejdspladsen. I min fritid opholder jeg mig meget i naturen og min egen have. Desuden elsker jeg yoga, kan lide at lytte til musik og podcasts. Jeg er også optaget af det spirituelle og arbejder med healing.

Picture of Thomas Christiansen

Thomas Christiansen

I november 2019 blev jeg en del af Esmark fællesskabet. Jeg er opvokset på Vestkysten, og har altid elsket naturen, stranden og havet. Jeg er gift med Marianne, og vi har sammen pigerne Emma og Laura. I fritiden kan jeg også godt li’ en tur på ’skov-cyklen’ (Mountainbike – men der er ikke så mange mountains i Danmark😊) – og ellers nyder jeg noget godt sport på tv eller ’live’. Gennem de seneste 10 år har jeg arbejdet med gæsteoplevelser, salg samt marketing indenfor turisme og service i forskellige firmaer både indenfor og udenfor feriehusbranchen. Jeg brænder for hele tiden at have fingeren på pulsen i forhold til hvad markedet, gæsten og husejeren forventer, så vi alle i Esmark kan skabe inspiration til alle, som overvejer at komme ud og opleve hvad et Esmark feriehus på den jyske vestkyst byder på af natur og oplevelser. Ferien er simpelthen noget af det vigtigste og dyrebareste vi mennesker har, og derfor er vi forpligtet til at give alle en så dejlig ferie og oplevelser som overhovedet muligt. Samtidig skal vi via tæt og positivt samarbejde med ejeren af feriehuset hele tiden optimere det enkelte feriehus til alles bedste. Det er da en fed og spændende udfordring at stå op til hver morgen.

Picture of Gert Nielsen

Gert Nielsen

Jeg er oprindeligt uddannet tømrer og arbejdet med dette fag i 39 år. Bl.a. som selvstændig tømrer i 14 år, hvor jeg byggede huse i Tyskland. I 2007 startede jeg hos Esmark som servicemand. Opgaverne her er meget forskellige, men min håndværker baggrund er bestemt en fordel i jobbet. Jeg bor i Hvide Sande og har 2 voksne børn. I min fritid motionerer jeg gerne, bl.a. på mountainbike i Blåbjerg Plantage. Derudover bruger jeg min fritid sammen med familie og gode venner.

Picture of Pia Nygaard

Pia Nygaard

Jeg er født og opvokset i Vojens. Efter endt læreruddannelse flyttede jeg til Stadil i Vestjylland. I dag bor jeg på en gård i Øster Lem ved Højmark sammen med min mand. Vores tre døtre er i gang med videregående uddannelser og bor i Aarhus. Min fritid bruger jeg på fitness, lange gåture med hunden og lidt golf.

Picture of Anne Römer

Anne Römer

Jeg er født og opvokset i det skønne Münsterland i Tyskland og mine forældre har lært mig kærligheden til Danmark og de andre skandinaviske lande. Efter nogle ferieophold i Blåvand, faldt jeg så meget for området at jeg sagte min stilling som pædagog op og flyttede fast heroppe. Nu bor jeg sammen med kæresten Peter, hund og kat i Blåvand og jeg elsker det. Jeg startede hos Esmark den 01.03.2021.

Bestil en gratis udlejningsvurdering Persondata- og cookiepolitikSitemap
Søger...