Lejebetingelser 2024

Lejeaftalen omfatter feriehuset med indbo samt renovation. Energiforbrug afregnes ved afrejse. Feriehuset må kun benyttes af det i lejeaftalen angivne maksimale antal personer. Der må alene medbringes kæledyr, hvis det er aftalt. Det er ikke tilladt lejeren, af hensyn til ansvar over for ejeren af den lejede feriebolig, at overdrage rengøringsforpligtelser til tredjemand. Telte og campingvogne må ikke opstilles på grunden. Overtrædelse af det foregående vil blive anset som kontraktbrud og i dette tilfælde kan Esmark opsige lejemålet uden varsel og med øjeblikkelig virkning, uden tilbagebetaling af eventuelle indbetalinger, som lejeren har foretaget. Lejeren er forpligtet til at erstatte Esmarks eventuelle tab eller omkostninger afholdt som følge af kontraktbruddet.

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender Esmark lejebevis til lejer. Ekspeditionsgebyret er kr. 229,- pr. lejeaftale. Den aftalte leje betales samlet eller alternativt i to rater, og i så fald:

 • 1. rate betales senest 4 dage efter booking og udgør 35% af lejen plus ekspeditionsgebyr.
 • 2. rate betales senest 50 dage inden ankomst og udgør de resterende 65% af lejen plus eventuelle tilkøb

Er der færre end 50 dage til ankomst, skal det samlede beløb betales straks. Betalingsfrister m.m. fremgår af lejebeviset. Hvis betalingsfristerne ikke overholdes, forbeholder Esmark sig retten til uden varsel at betragte det som lejers annullering af kontrakten. Annulleringen vil i sådan et tilfælde afregnes efter de i lejebetingelserne fastsatte annulleringssatser.

Ombooking eller overdragelse af lejeaftale til anden lejer

Ombooking eller overdragelse af lejeaftalen til anden lejer (gælder alene ophold indenfor samme kalenderår) kan ske indtil 60 dage før lejeperiodens start mod en betaling af et ændringsgebyr på kr. 600,- Senere ombooking eller overdragelse af lejeaftalen anses som annullering, og følger annulleringsvilkårene ovenfor.

Ændringer til lejeaftale

Det koster ikke et ændringsgebyr at forlænge et ophold eller ændre antallet af medrejsende. Tilkøbsprodukter kan indtil ankomst af- eller bestilles gratis.

Esmark Rejsecurity 

Annullering

Ønskes lejeaftalen annulleret skal dette meddeles Esmark skriftligt, enten per e-mail til e-mailadressen på lejebeviset eller per post. Annulleringstidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor Esmark har modtaget annulleringen. Forudsat at annulleringen ikke skyldes forhold, der er omfattet af Esmarks udvidede annulleringsret, afregnes annulleringsgebyret efter følgende gebyrsatser:

 • Annullering indtil 75 dage før ankomst – 25% af lejebeløbet, dog minimum kr. 800,-
 • Annullering 60-74 dage før ankomst – 50% af lejebeløbet
 • Annullering 30-59 dage før ankomst – 75% af lejebeløbet
 • Annullering 15-29 dage før ankomst – 90% af lejebeløbet
 • Ved senere annullering – 100% af lejebeløbet

Ekspeditionsgebyr og eventuelle ændringsgebyrer refunderes ikke. Yderligere tilkøb, så som slutrengøring, sengetøjspakker, trækvogn m.m. refunderes fuldt ud. Hvis lejeaftalen har været ombooket, beregnes annulleringsgebyret ud fra det højeste lejebeløb i nuværende og tidligere ombookinger.

Udvidet annulleringsret før ankomst

Lejeaftalen kan annulleres uden annulleringsgebyr i de tilfælde, hvor lejers ophold i det lejede feriehus umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres:

 • Som følge af, at de ved indgåelsen af lejeaftalen medrejsende personer eller deres ægtefæller, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerbørn og svigerforældre afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.
 • Fordi der indenfor en periode på op til 2 uger før ankomsttidspunktet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i lejers private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i lejers egen virksomhed.
 • Som følge af, at lejer uforskyldt rammes af arbejdsløshed efter lejekontraktens indgåelse.
 • Af, at lejer får nyansættelse og som følge heraf ikke har mulighed for at gennemføre ferien på det bestilte tidspunkt.
 • Som følge af, at en medrejsende person efter lejekontraktens indgåelse er blevet gravid.

Det er en betingelse for lejers annullering uden annulleringsgebyr:

 • At lejer inden 24 timer efter årsagens indtrædelse skriftligt har underrettet Esmark om at lejer vil annullere, og at annullering er meddelt Esmark inden det på lejebeviset anførte ankomsttidspunkt.
 • At Esmark modtager bevis for den begivenhed, der berettiger til annullering, fx lægeerklæring, dødsattest, politirapport, bekræftelse på afskedigelse eller nyansættelse, indenfor 3 dage (72 timer) fra underretning. Honorar/gebyrer for tilvejebringelse af beviser skal betales af lejeren.
 • Lejer kan annullere lejeaftalen i henhold til ovenstående vilkår fra bookingtidspunktet og indtil det på lejebeviset anførte ankomsttidspunkt.


Hvis lejer annullerer lejeaftalen i henhold til ovenstående vilkår, tilbagebetales det fulde lejebeløb, dog fratrukket det indbetalte ekspeditionsgebyr.

Øvrige omkostninger, der kan opstå i forbindelse med lejers annullering, er Esmark uvedkommende. Lejer opfordres til eventuelt at tage kontakt til sit forsikringsselskab vedrørende eventuelle forsikringer. Eventuelle spørgsmål vedrørende annullering af lejeaftalen skal rettes til Esmark.

Lejers mulighed for at annullere lejeaftalen (uden betaling af annulleringsgebyr) gælder ikke:

 • Hvis medrejsende vælger at benytte opholdet.
 • Hvis annulleringsårsagen var kendt eller forventelig, da opholdet blev bestilt.
 • Hvis erstatning for lejers omkostninger til lejeaftalen kan kræves fra anden part i henhold til rejsevilkårene, lovbestemmelser, konventioner eller rejsegaranti.
 • Hvis erstatning for lejers omkostninger til lejeaftalen er blevet udbetalt af forsikring.
 • Hvis annulleringsgrunden er en allerede eksisterende sygdom, hvor der er oplevet symptomer og/eller er modtaget behandling inden for to (2) måneder før indgåelse af lejeaftalen.
 • Hvis en læge har advaret lejer eller dennes medrejsende mod at rejse på tidspunktet for bestilling af opholdet.'
 • Hvis annulleringen skyldes, at nødvendige foranstaltninger for at tage feriehuset i brug ikke er blevet truffet af lejer eller denne s medrejsende, f.eks. pas, visum, vaccinationer eller lignende.
 • Hvis annulleringen skyldes pandemi.

Udvidet annulleringsret under ophold

Lejeaftalen kan desuden annulleres med ret for lejer til delvis tilbagebetaling af lejebeløbet uden annulleringsgebyr (bortset fra det indbetalte ekspeditionsgebyr) i de tilfælde, hvor lejer med øjeblikkelig virkning annullerer opholdet i det lejede feriehus efter ankomst og inden afrejsedagen:

 • Som følge af, at de ved indgåelsen af lejeaftalen medrejsende personer eller deres ægtefæller, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerbørn og svigerforældre afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.
 • Fordi der under ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i lejers private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i lejers egen virksomhed.

Det er en betingelse for lejers øjeblikkelige annullering under opholdet uden annulleringsgebyr:

 • At lejer inden 24 timer efter årsagens indtrædelse skriftligt har underrettet Esmark om afbrydelsen og dennes årsag.
 • At Esmark modtager bevis for den begivenhed, der berettiger til afbrydelse, fx lægeerklæring, dødsattest eller politirapport, indenfor 3 dage (72 timer) fra anmeldelse. Honorar/gebyrer for tilvejebringelse af beviser skal betales af lejeren.

Lejer kan i ovennævnte tilfælde annullere lejeaftalen efter ankomst og helt indtil afrejsedagen. Lejer har da ret til at få tilbagebetalt en forholdsmæssig andel af lejebeløbet i forhold til de resterende hele dage af lejeperioden, dog maksimalt den totale pris for lejen eksklusive ekspeditionsgebyr. Tilbagebetalingen beregnes på baggrund af antallet af hele dage fra dagen for lejer annullering og indtil og med afrejsedagen. Ved afbrydelse efter kl. 10.00 opgøres tilbagebetalingen fra dagen efter. Det er en forudsætning, at lejer og alle medrejsende forlader feriehuset før der kan opnås ret til tilbagebetaling.

Øvrige omkostninger, der kan opstå i forbindelse med lejers annullering, er Esmark uvedkommende. Lejer opfordres til eventuelt at kontakte sit forsikringsselskab vedrørende eventuelle forsikringer. Eventuelle spørgsmål vedrørende annullering under opholdet skal rettes til Esmark.

Lejers mulighed for at annullere lejeaftalen under opholdet uden annulleringsgebyr gælder ikke:

 • Hvis lejer genoptager opholdet.
 • Hvis begivenheden, der er årsag til afbrydelse af opholdet, var indtrådt eller med rimelighed kunne forudses allerede inden ankomstdagen.
 • Hvis medrejsende fortsat vælger at benytte opholdet.
 • Hvis opholdet afbrydes på grund af pandemi.

Gratis feriehusforsikring i samarbejde med Max Levig/Tryg

Feriehusforsikringen i Esmark Fordelspakke dækker det erstatningsansvar, som lejer i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i lejeperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer samt køkkenbordplader, dog maksimal erstatning på DKK 8.000.

Feriehusforsikringen dækker ikke:

 • Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.
 • Tyveri begået af lejer, lejers medrejsende eller gæster.
 • Erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt.
 • Erstatningsansvar for skader fremkaldt af lejer under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden.
 • Skade forvoldt af hunde eller andre kæledyr.
 • Skader på cykler og søfartøjer, herunder surfboards, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.
 • Skader som følge af brug af alle slags motorkøretøjer, herunder biler, campingvogne, trailere eller fly.
 • Kosmetiske skader på kummer, herunder spa-og boblebad.
 • Skade på sauna og infrarødsauna.
 • Skade på swimmingpools , spabad, vildmarksbade og vandet heri.
 • Brandskader på bordplader
 • Lejers medbragte indbo.

Feriehusforsikringen dækker med op til DKK 75.000, - for skade på indbo opstået i lejeperioden.

Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper:

 • Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10 % pr. påbegyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi.
 • Esmark kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.
 • Esmark er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura.

Anerkendelse af erstatningskrav

Max Levig/Tryg er kun forpligtet til at betale for udgifter, der er afholdt med Max Levig/Trygs godkendelse. Lejers anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke Max Levig/Tryg. Ved at anerkende erstatningsansvaret, risikerer lejer selv at skulle betale.

Forhold i skadetilfælde

I ethvert tilfælde af skade skal lejer straks anmelde denne til Esmark vedlagt nødvendig dokumentation. Ved skade på indbo, skal lejer vedkende sig den pågældende skade.

Dobbeltforsikring

Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.

Regres

Hvis en skade er omfattet af en tingsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med den service eller afgørelse, du har modtaget, skal du henvende dig til personen, som har behandlet din sag. Hvis du herefter ikke er tilfreds med Max Levig/Trygs service eller håndtering af din klage, kan du sende en skriftlig klage til:

Max Levig/Tryg

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

E-mail: [email protected]

Hvis du ikke er tilfreds med Max Levig/Trygs håndtering af din klage, kan du henvende dig til følgende instans uden for Max Levig/Tryg:

Ankenævnet for Forsikring

Østergade 18, 2.

1100 København 

Telefon: 33 15 89 00

Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, som kan fås hos Ankenævnet for Forsikring. Der skal betales et gebyr til Ankenævnet for Forsikring ved indsendelse af klageskemaet. Selv om en sag er blevet behandlet ved Ankenævnet for Forsikring, kan klager stadig gå rettens vej. Hjælp til dækning af udgifter til en retssag kan muligvis fås gennem en retshjælpsforsikring eller offentlig retshjælp afhængigt af klagerens indkomst.

100% prisgaranti

Esmarks 100% prisgaranti kan gøres gældende, hvis det bestilte feriehus kan bookes i samme periode og på samme vilkår, men til en lavere pris i samme valuta, men via en anden internetportal.

Hvis 100% prisgarantien træder i kraft, får lejer prisdifferencen tilbagebetalt.

100% prisgarantien kan ikke gøres gældende, hvis prisdifferencen skyldes skatte- og afgiftsforhøjelser eller kursudsving.

 

Lejers ansvar

Lejeren forpligter sig til at behandle feriehuset ansvarligt og til at forlade feriehuset i en ryddelig og rengjort tilstand ved afrejse. Medbringes der kæledyr, skal lejer rengøre huset for hår inden afrejse – også selvom der er bestilt rengøring eller denne er inkluderet i lejen.

Skulle der under lejemålet opstå skader, er lejeren forpligtet til straks at underrette Esmark så der kan tages hånd om sagen.

Hverken ejeren af feriehuset eller Esmark påtager sig noget ansvar overfor lejeren eller dennes ejendom. Lejer har dermed selv ansvaret for sin forsikringsdækning under opholdet.

Forbrugsomkostninger

Energiforbrug for fx strøm, fjernvarme, solceller, olie, vand eller lignende er ikke inkluderet i lejen, medmindre andet er angivet. Forbrugsomkostninger og eventuelle andre åbne poster skal betales ved nøgleaflevering.

Depositum

Esmark opkræver normalt ikke depositum. Dog forbeholder Esmark sig retten til at opkræve depositum i følgende tilfælde:

 • Ungdomsgrupper under 25 år, DKK 5000 per person.
 • Hvis husejer kræver depositum.
 • I andre specielle tilfælde hvis Esmark skønner det påkrævet.

Depositum vil blive tilbagebetalt senest 14 dage efter afrejse, hvis huset er efterladt efter forskrifterne, forbrugsomkostninger er betalt og Esmark ikke i øvrigt har krav mod lejeren. Forbrugsomkostninger kan ikke af lejeren modregnes i betalt depositum, men betales separat.

Reklamationer

Skulle der imod forventning være reklamationer i forbindelse med det lejede feriehus, skal dette meddeles Esmark øjeblikkeligt. Esmark er berettiget til hurtigst muligt at lade manglen udbedre på vegne af feriehusejeren. Kan Esmark ikke afhjælpe en berettiget og rettidigt reklameret manglen indenfor 24 timer, er lejer berettiget til et prisnedslag efter de gældende satser udmeldt af Feriehusudlejernes Brancheforening.

Bliver Esmarks serviceteam under opholdet pålagt at løse en opgave i det lejede feriehus, må kæledyr ikke lades alene i huset. Er kæledyr alene i huset, går servicemedarbejderen ikke ind.

Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles Esmark straks ved ankomst og før indflytning i feriehuset. Esmark vil herefter hurtigst muligt besigtige feriehuset og iværksætte eventuel yderligere rengøring.

Ved ankomst udenfor kontorets åbningstid frasiger lejer sig reklamationsretten vedrørende rengøringen. Reklamationer, som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke.

Kan der ikke findes en løsning på en eventuel reklamation, kan lejer indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform.

Skatter og afgifter

Esmark er i tilfælde af forhøjelse af skatter og afgifter berettiget til mod dokumentation at forhøje lejen tilsvarende.

Force majeure og usædvanlige begivenheder

I tilfælde af at feriehuset på grund af omstændigheder, der ikke med rimelighed kunne forudsiges af Esmark ved denne aftales indgåelse (force majeure), herunder men ikke begrænset til krig, strejke, naturkatastrofer, pandemi, epidemi, forurening eller offentligretlige restriktioner, ikke uden væsentlige omkostninger eller vanskeligheder kan stilles til rådighed, har Esmark på egne og ejers vegne ret til at opsige lejeaftalen med øjeblikkelig virkning.

I tilfælde af, at Esmark på grund af force majeure opsiger lejeaftalen, har lejer ikke krav på erstatning og Esmark er berettiget til af lejer at få dækket samtlige afholdte omkostninger, fx ekspeditionsgebyr, samt eventuelle omkostninger, som opstår i forbindelse med lejemålets ophør.

Esmark er formidler

Esmark er ikke ejer af feriehuset, men blot formidler mellem lejer og ejer. Esmark formidler de på hjemmesiden beskrevne feriehuse og alle oplysninger på hjemmesiden er givet efter bedste evne og overbevisning.

Øvrige bestemmelser

Esmark kan ikke holdes ansvarlig for støjgener fra fx byggeri, naboer, ombygninger, militær o. lign.

Ved booking af et feriehus med swimmingpool eller standspa erklærer lejer sig indforstået med, at serviceteknikeren, for at overholde hygiejneforskrifterne og sikre den høje vandkvalitet, én gang ugentligt inden for normal arbejdstid og uden forudgående notifikation samt uden lejers tilstedeværelse betræder feriehuset.

Stridigheder

Eventuelle retsstridigheder, som angår lejemålet, behandles ved retten i Herning efter dansk ret.

Persondata

Esmark behandler en række personoplysninger om lejeren. Mere information herom findes i Esmarks persondata- og cookiepolitik på https://esmark.dk/info/persondata/ .

 

Skjul filtre

Find sommerhus

Ønsker til huset:
Nulstil » Alle søgekriterier »
Søg
esmark-dk-map-visuel
Sommerhuse i Danmark
Ferie ved Vesterhavet
 • - Thorsminde
 • - Søndervig
 • - Hvide Sande
 • - Henne Strand
 • - Vejers Strand
 • - Blåvand
 • - Fanø
 • - Rømø
icon

 

69 15 96 11
[email protected]

Persondata- og cookiepolitikSitemap
Søger...